Slider

Българско председателство на ЕС


Слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. ще е "Съединението прави силата". На английски словосъчетанието ще бъде преведено като United We Stand Strong.

Събитията са разделени на 4 категории, обясни министър Павлова. Най-високата категория са срещите тип А на ниво държавни лидери, следват събитията категория В - ниво генерални директори и началник-отдели. В Парламентарното измерение има 6 събития, които са категория С. А в категория D влизат работни групи, които ще заседават в България.

Общо 37 министерства и ведомства са предложили провеждане на над 200 събития у нас по време на Българското председателство. Най-много са събитията в София, планирани са такива и във Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново. София ще бъде домакин на 12 неформални заседания на Съвета, на 11 срещи на високо ниво, сред които и срещата на държавните и правителствени ръководители. Варна ще бъде домакин на срещата на министрите с ресор туризъм от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Източник: http://europe.bg


СЪБИТИЯ - Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

Новини Българско председателство на Съвета на Европейския съюз

22 Юни 2018

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси прие единодушно Заключения за здравословното хранене при децата: здравословно бъдеще за Европа

"Снимка: Европейски съюз Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси прие единодушно предложения проект на Заключения за здравословното хранене при децата: здравословно бъдеще за Европа, изложен в документ 9796/18. Съветът одобри публикуването на Заключенията в Официален вестник на ЕС. С документа Съветът на Европейския съюз приканва държавите-членки да продължат да разработват и прилагат целенасочени политики за справяне с незаразните хронични заболявания, като за целта държавите трябва да способстват за предлагането на сезонни, пресни и здравословни местни продукти и храни без високо съдържание на мазнини, сол или захар на достъпни цени, за да улесняват здравословния избор и да подкрепят сътрудничеството между органите в областта на здравеопазването, селското стопанство и образованието с цел насърчаване предлагането на здравословна храна в детските градини и училищата. На държавите се препоръчва да подпомагат инициативи и насоки за повишаване на осведомеността на децата, родителите и възпитателите, доставчиците на храна в учебните заведения по отношение на балансираното хранене. Препоръчват се активно противодействие на средата, предразполагаща към затлъстяване, както и поощряването на практики за възлагане на обществени поръчки, които насърчават здравето. Страните следва да предприемат стъпки, гарантиращи, че при комуникацията и консултирането във връзка с храненето няма неправомерно търговско влияние. Съветът приканва държавите-членки активно да работят за повишаване значението, което има информацията за храните за общественото здраве, чрез образоване, етикетиране и други средства, включително в рамките на двустранно и многостранно сътрудничество и сътрудничество на равнището на ЕС. Чрез документа държавите-членки и Европейската комисия биват приканвани да поставят хората и човешкото здраве в центъра на всички политики и действия, включително чрез прозрачно обсъждане на настоящата и бъдещата роля на ЕС да защитава общественото здраве в контекста на дискусията за бъдещето на Европа. Държавите-членки и Комисията са приканени да подкрепят политики за храненето, храните и физическата активност, които превръщат в приоритет правата на децата, като по този начин подкрепят вложението в една бъдеща Европа на млади и здрави поколения. С документа се насърчава сътрудничеството на доброволна основа в различни сектори като здравеопазването, селското стопанство, образованието, търговията, финансите, данъчното облагане, спорта и науката по отношение на политики, благоприятстващи повишеното предлагане на достъпни сезонни и пресни продукти, допринасящи за здравословен хранителен режим, и по отношение на етикетирането и маркетинга на храни, с цел да се подобри здравната картина в ЕС. Със заключенията държавите-членки и комисията биват приканени да следят за спазването на доброволните инициативи на национално равнище и на равнище ЕС, целящи да намалят въздействието, което оказва върху децата предлагането на пазара на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захари. С документа Съветът на ЕС приканва Комисията да продължи да приоритизира общественото здраве, в частност чрез разглеждането на въпроси с трансгранично значение, като маркетинга на храни, насочен към децата, подобряването на хранителните продукти, етикетирането, концентрацията на пазара във веригата за доставка на храни и научноизследователските проекти в отговор на нуждите на общественото здраве с крайна цел подобряването на резултатите в областта на здравеопазването в ЕС. Комисията бива приканена и да подкрепя държавите членки в обмена, разпространението и трансфера на най-добри практики в областта на храненето и физическата активност с цел подобряване на промоцията на здравето, профилактиката на заболяванията и лечението на незаразни хронични заболявания.

22 Юни 2018

The 70-тн EUPAN Director General meeting was held in Sofia

"The 70th meeting of the Directors General (DGs) of EUPAN – an informal network of the DGs responsible for public administration in the EU Member States and the European Commission – was held in Sofia as part of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The event was hosted by the “Modernisation of Administration” Directorate of the Bulgarian Council of Ministers. The discussions started with a presentation of the goals, direction and stages of the administrative reform in Bulgaria. Four thematic priorities defined by the Bulgarian EUPAN team were at the centre of the workshops – innovative policy labs, new methods for effective selection and recruitment, improving service delivery standards, the role of Secretaries General in organisational development and internal coordination. As a result, recommendations for sharing good practices and seeking common principles for the quality of public service delivery were formulated. The future of the EUPAN website and data management were additional topics during the discussion. The meeting of the DGs ended with a presentation of the priorities of the upcoming Austrian Presidency of the Council of the EU.

22 Юни 2018

В София се проведе 70-та среща на мрежата EUPAN

"На 21 и 22 юни София се проведе 70-та работна среща на EUPAN – неформална мрежа на ръководителите на публичните администрации в страните-членки на ЕС. Събитието бе част от календара на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Домакин бе  дирекцията „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. Пред участниците бяха представени целите, посоката и етапите на административната реформа в България. Четири тематични дискусии по приоритетите на българския екип на EUPAN бяха в центъра на срещата – иновативни лаборатории за политики в публичната администрация, нови методи за ефективна селекция за работа в държавната администрация, повишаване на стандартите на административното обслужване, ролята на генералните секретари за организационно развитие и институционална координация. Бяха формулирани препоръки за по-нататъшна обмяна на добри практики и за възможностите да бъдат постигнати общи принципи за по-добро административно обслужване. Акцент в обсъжданията бе и бъдещето на интернет сайта на EUPAN. Срещата на генералните директори завърши с презентация на приоритетите на предстоящото Австрийското председателство на ЕС.

21 Юни 2018

Отпуски и гъвкави схеми на работа за родители и лица, полагащи грижи: Съветът постига общ подход по проекта за директива относно равновесието между професионалния и личния живот

"Снимка: Европейски съюз На 21 юни 2018 г. Съветът постигна съгласие по своята преговорна позиция (общ подход) по директивата относно равновесието между професионалния и личния живот на родители и лица, полагащи грижи. Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията си. "Мъжете и жените в цяла Европа трябва да имат възможност да реализират пълния си потенциал, както в професионален план, така и в личния живот. С тази директива на ЕС ще стане по-лесно мъжете и жените да поделят помежду си радостите и тежестта от родителството или грижите за близки, като същевременно продължават да изграждат професионалната си кариера." Бисер Петков, министър на труда и социалната политика Целта на предложението е да се подобри достъпът до схеми за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуски и гъвкави схеми на работа за родители и лица, полагащи грижи. Предложението би трябвало да стимулира ползването на семеен отпуск от мъжете, което ще спомогне за увеличаване на участието на жените на пазара на труда. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз. 

21 Юни 2018

Командироване на работници: Съветът приема директивата

"На 21 юни 2018 г. Съветът прие преработения текст на директивата за командироването на работници. Целта на преразгледаната директива е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги, като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на тези работници, които са наети на работа в една държава членка и са изпратени от работодателя си да работят временно в друга (командировани работници). По-конкретно директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава, като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз. 

21 Юни 2018

Прозрачни и предвидими условия на труд: Съветът постига общ подход

"Снимка: Европейски съюз На 21 юни 2018 г. Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция (общ подход) относно директивата за прозрачни и предвидими условия на труд. Въз основа на този мандат председателството на Съвета ще започне преговори с Европейския парламент веднага щом той приеме позицията си. "Новите форми на заетост могат да донесат много ползи както за работниците, така и за икономиката. Същевременно трябва да сме сигурни, че сме в състояние да намерим решение на всички въпроси, които може да възникнат. Проектът за директива определя редица минимални права на работниците, които са част от мерките в отговор на предизвикателствата, свързани с тези нови форми на заетост." Бисер Петков, министър на труда и социалната политика Проектът за директива отговаря на предизвикателствата, породени от промените в сферата на труда, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и в частност увеличаването на броя на „нестандартните“ форми на заетост, като временната заетост, работата на непълно работно време и работата на повикване, договорите за нула часове заетост, заетостта при поискване и многостранните трудови отношения. Новите форми на заетост обаче често нямат толкова редовен или стабилен характер като традиционните трудови правоотношения и могат да доведат до намаляване на предвидимостта за засегнатите работници и да създадат несигурност по отношение на приложимите права и социалната закрила. Може да се стигне дори до ситуации, при които работниците са поставени в силно зависимо и несигурно положение, съпътствано от неяснота кога и дали ще работят на следващия ден. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.   

20 Юни 2018

Мерките, основани на доказателства, са решаващи за ефективността на политиките за наркотиците

"Снимка: Министерство на вътрешните работи На 19-20 юни 2018 г. Министерството на вътрешните работи бе съорганизатор на 3-ата Годишна конференция на Програмата COPOLAD II на тема „Жените и политиките за наркотиците. Напредък и предизвикателства при прилагането на подхода, основан на пол, и укрепване на положението на жените като хоризонтална тема“. Проявата бе част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. Делегатите направиха преглед на актуалната ситуация по отношение признаване на необходимостта от включване на основан на пола подход във всички области на политиките за наркотиците.  Подчертано бе, че предприетите през последните пет години инициативи и реализираните програми отразяват напредъка в тази област, но за по-добра ефективност е необходимо допълнително да бъдат отчетени специфичните проблеми на двата пола, свързани с наркотиците. Оценявайки възможността, която конференцията дава за разглеждане от различни перспективи на проблемите, свързани с укрепване на положението на жените, участниците подчертаха важността на включването на гледната точка на половете в пълния обхват на политиките за наркотиците като превенция, лечение, намаляване на вредите, рехабилитация, социално включване, контрол на предлагането. Дискусиите по време на събитието бяха насочени и към най-важните аспекти при прилагането на основани на доказателства политики и програми в областта на наркотиците. Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо по-задълбочено проучване на различните начини, по които жените са засегнати от проблемите с наркотиците, с оглед отчитане на специфичните уязвимости за пола, като заклеймяване и дискриминация, тъй като те представляват важни фактори, засягащи живота на жените. Контекст COPOLAD II е програма за сътрудничество между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC), финансирана от ЕС, с важни постижения и сериозно въздействие върху глобалната политика в областта на наркотиците. Понастоящем програмата е в своята втора фаза. Първата фаза (2011-2015 г.) включваше страните от Латинска Америка, а във втората фаза (2016-2019 г.) се присъединиха 15 карибски държави. COPOLAD се ръководи от Испания чрез Международната иберо-американска фондация по управление и държавни политики (FIIAPP).

20 Юни 2018

Удар по печалбите на престъпността: Съветът договаря нови правила относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

"Снимка: Европейски съюз На 20 юни 2018 г. Съветът, след предварително споразумение с Европейския парламент, договори нови правила относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация. Новият регламент има за цел да се гарантира ефективното обезпечаване и конфискация на престъпни активи в целия ЕС. Това ще допринесе за повишаване на сигурността на ЕС чрез борба с финансирането на престъпността, включително на терористични дейности. "Днес изпращаме силен сигнал: кранчето на престъпността ще „пресъхне“. Престъпниците вече няма да могат да се възползват от пропуските в рамките на ЕС, за да придвижват своите активи и да избягват решения за обезпечаване и конфискация. Това ще ни помогне също да предотвратим използването на тези средства за финансиране на нови престъпни дейности, включително тероризъм." Цецка Цачева, министър на правосъдието на България Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

20 Юни 2018

Единен цифров портал: по-лесен достъп до онлайн информация и процедури

"Снимка: Европейски съюз Днес Корепер одобри споразумението между българското председателството и представителите на Европейския парламент за създаването на единен цифров портал, който ще предоставя достъп на гражданите и предприятията до информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми. "Единният цифров портал ще бъде лесна за използване единна входна точка за оказване на съдействие на гражданите и предприятията при намирането на необходимата им информация за вътрешния пазар на ЕС. Порталът ще предоставя пълен достъп до широк набор от онлайн процедури за оказване на съдействие при преместване, работа, пенсиониране, обучение или установяване и упражняване на стопанска дейност в друга държава. Това е голямо постижение в рамките на цифровия единен пазар." Емил Караниколов, министър на икономиката на България Единният цифров портал ще използва вече утвърденото наименование „Вашата Европа“ и ще включва общ потребителски интерфейс, интегриран в съществуващия портал „Вашата Европа“. Интерфейсът ще бъде лесен за използване и достъпен на всички официални езици на ЕС. Новият портал ще интегрира няколко мрежи и услуги, които са създадени на национално равнище и на равнището на ЕС, за оказване на съдействие на гражданите и предприятията при трансграничната им дейност. Сред тях са: европейските потребителски центрове, „Вашата Европа — Съвети“, SOLVIT, бюрото за помощ относно правата на интелектуална собственост, Europe Direct и мрежата Enterprise Europe. Интерфейсът ще осигурява централизиран достъп на гражданите и предприятията в ЕС до информацията, необходима за упражняването на правата им на мобилност в рамките на ЕС, като освен това ще гарантира пълен достъп до онлайн процедурите по недискриминационен начин. Основен принцип на портала е, че ако дадена процедура е достъпна за гражданин на една държава членка, тя следва да бъде еднакво достъпна и за потребителите от другите държави членки. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

20 Юни 2018

Нови мерки за борба с незаконните конкурентни практики в рамките на вътрешния пазар

"Снимка: Европейски съюз Днес Комитетът на постоянните представители на ЕС (Корепер) одобри споразумение между Съвета, представляван от българското председателство, и Европейския парламент относно нови мерки за привеждане на прилагането на правилата за конкуренция в съответствие с цифровата ера и за борба с незаконните конкурентни практики в ЕС. Чрез новите правила ще се засили сътрудничеството между националните органи за защита на конкуренцията и Европейската комисия и ще се гарантира по ефективен начин, че свободната и отворена конкуренция не се нарушава в рамките на вътрешния пазар. "Ефективното прилагане на правилата за конкуренция е необходимо с цел защита на потребителите от незаконни стопански практики, които поддържат изкуствено високи цените на стоките и услугите. Същевременно с подобреното прилагане ще се гарантира, че дружествата работят в условия на лоялна конкуренция в Европа, което им дава възможност да генерират богатство и да създават работни места." Емил Караниколов, министър на икономиката на България Изграждането на истинско общо пространство на правоприлагане в областта на конкуренцията в Европа осигурява по-равнопоставени условия за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар, и намалява неравните условия за потребителите. Нарушаването на конкуренцията подкопава доверието на потребителите във вътрешния пазар, включително в цифровата среда. Новата директива предоставя по-добри инструменти за прилагане на правилата за конкуренция от публичните органи. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

19 Юни 2018

Пенсии: Съветът постига съгласие по позицията си относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване

"Съветът постигна съгласие по преговорната си позиция относно предложение, което ще улесни хората да заделят пари за старини. На 19 юни 2018 г. посланиците към ЕС поискаха от председателството да започне преговори с Европейския парламент, веднага щом той покаже готовност за преговори, по предложението за „общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване“ (ОПЛПО), който представлява нов клас лична пенсионна схема. Проектът за регламент цели да предостави по-голям избор на хората, които желаят да спестяват за пенсионирането си, като в същото време стимулира пазара на личното пенсионно осигуряване. Според Комисията, само 27% от европейците на възраст между 25 и 59 години участват в пенсионен продукт. „Общоевропейският продукт за лично пенсионно осигуряване ще укрепи плана за съюз на капиталовите пазари, тъй като ще способства за насочването на спестяванията към дългосрочни инвестиции. Той ще насърчи конкуренцията между доставчиците на пенсионни продукти, защото ще им позволи да продават пенсионни продукти извън националните пазари, и ще даде на вложителите по-голям избор как и къде да влагат своите спестявания.“ Владислав Горанов, министър на финансите на България Съгласно предложението ОПЛПО ще има едни и същи, стандартни характеристики навсякъде, където се продава. Те ще се предлагат от широк кръг доставчици, главно застрахователни дружества, банки, професионални пенсионни фондове, инвестиционни дружества и управители на активи. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.      

18 Юни 2018

Конвенция от Орхус: Решение на Съвета ще укрепи достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда

"Снимка: Европейски съюз Днес Съветът отправи искане към Комисията да представи проучване във връзка с Конвенцията от Орхус. Целта на Конвенцията от Орхус е да се гарантира достъпът до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпът до правосъдие по въпроси на околната среда. ЕС и неговите държави членки остават напълно ангажирани с конвенцията и нейните цели. Поисканото днес проучване е продиктувано от констатациите на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Конвенцията от Орхус след твърдения, че ЕС не спазва разпоредбите на конвенцията относно достъпа до правосъдие. В проучването ще се представят възможности за подобряване на достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда за обществеността и НПО, включително евентуално преразглеждане на съответното законодателство на ЕС. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз. 

18 Юни 2018

Незаконно анексиране на Крим и Севастопол: ЕС удължава действието на санкциите с една година

"Снимка: Европейски съюз На 18 юни 2018 г. Съветът продължи до 23 юни 2019 г. действието на ограничителните мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Русия. Мерките се прилагат спрямо лица от ЕС и дружества, установени в ЕС. Те са ограничени до територията на Крим и Севастопол. Санкциите включват забрана за: внос в ЕС на стоки с произход от Крим или Севастопол; инвестиране в Крим или Севастопол, което означава, че нито европейците, нито дружествата, установени в ЕС, могат да купуват недвижими имоти или предприятия в Крим, да финансират кримски дружества или да предоставят съответните услуги; туристически услуги в Крим или Севастопол, по-специално европейски туристически кораби не могат да акостират в пристанища на Кримския полуостров освен в случай на извънредна ситуация; износ на някои стоки и технологии за кримски дружества или за използване в Крим в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката и свързани с търсенето, проучването и добива на нефт, газ и минерални ресурси. Освен това не трябва да се предоставят и техническа помощ, брокерски, строителни или инженерни услуги, свързани с инфраструктурата в тези сектори. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз. 

17 Юни 2018

Тази седмица, 18 - 24 юни

"Снимка: Велислав Николов (EU2018BG) Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 18 юни LIX Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС Срещи по линия на COPOLAD Изнесено заседание на РГ по атомни въпроси към Съвета на ЕС /аташета/ - АЕЦ Козлодуй Съвет по селско стопанство и рибарство Вторник, 19 юни LIX Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС, втори ден Предизвикателства пред контролните органи при защитата на публичните финансови интереси Корепер II Комитет по политика и сигурност Сряда, 20 юни Работна среща за ролята на Агенциите за инвестиции в сферата на насърчаване на иновациите Среща на ръководителите на Агенциите по лекарствата, формат: "Ръководители на Агенции по лекарствата" Конференция "По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателствата в България" Кръгла маса "Инвестиционните агенции: Силата на иновативна Европа!" Корепер I Корепер II Корепер (Член 50) Комитет по политика и сигурност Четвъртък, 21 юни Заседание на работна група "Безпилотни летателни средства" Срещата на директорите на Институтите и Училищата по публична администрация DISPA Изнесено заседание на група "Работници" (II гр.) Среща EC-CELAC по линия на наркотиците Среща на ниво генерални директори на Mрежата по публична администрация в ЕС (EUPAN) Среща на аташетата-членове на работна група "Структурни мерки" към Съвета на ЕС Изнесено заседание на работна група по транспорт в София и Пловдив Неформално заседание на Генералните директори по рибарство и аташетата по рибарство 6th Annual Meeting of the ESM Board of Governors Еврогрупа Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, посветен на социалната политика Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) Комитет по политика и сигурност Петък, 22 юни Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, посветен на социалната политика, втори ден Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване), втори ден Съвет по икономически и финансови въпроси (ECOFIN)

15 Юни 2018

Моника Панайотова участва в юнската пленарна сесия на Европейския парламент

"Заместник-министърът за Българското председателство, представляващ Съвета на Европейския съюз пред Европейския парламент (ЕП), Моника Панайотова, участва в пленарната сесия на ЕП, която се проведе в Страсбург в периода 11-14 юни 2018 г. Съветът на ЕС бе поканен да участва в традиционния дебат за подготовката на предстоящото заседание на Европейския съвет на 28-29 юни 2018 г. То ще се съсредоточи върху някои от най-неотложните политически въпроси с фокус върху миграция, сигурност и отбрана, растеж и конкурентоспособност, иновации и цифрова Европа, следващата Многогодишна финансова рамка, както и външни и търговски отношения на ЕС. Лидерите на ЕС ще обсъдят и преговорите за Брекзит във формат ЕС-27, както и еврозоната във формат среща на върха на държавите от еврозоната. В рамките на дебата бе поставен акцент върху необходимостта от правилен баланс между отговорност и солидарност в контекста на реформата на Общата европейска система за убежище. В тази връзка Панайотова подчерта, че от самото начало Българското председателство работи усилено за преодоляване на различията между държавите-членки и разработване на конкретни решения, като Председателството е предложило нов механизъм за действие при кризи, който разграничава три фази на кризисност и предвижда ясни критерии, определящи нива на натиск и мерки, насочени към намиране на пропорционален отговор във всяка фаза. Панайотова подчерта, че новият подход по Регламента Дъблин, резултат от дискусиите, водени от Българското председателство през последните пет месеца, предлага добра и справедлива основа за постигане на търсения баланс между отговорност и солидарност. Председателството бе поканено да участва от името на Съвета на ЕС и в дебат относно извънредната хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарността в ЕС. В своето изказване Панайотова посочи, че миграцията и днес остава ключово предизвикателство за ЕС, като неговият отговор на това предизвикателство е в две направления: поставяне във фокуса на внимание корените на миграцията и укрепване инструментите за ограничаване на незаконната миграция с фокус върху реформата на Общата европейска система за убежище. Тя подчерта, че интензивните усилия показват ясен резултат, за който свидетелства фактът, че броят на пристигащите в Италия до 8 юни 2018 г. е намалял с 77% в сравнение със същия период през 2017 г. Панайотова също така подчерта, че е необходимо да бъдат засилени всички предприети мерки в Либия и съседните страни с фокус върху оборудване и изграждане на капацитет за подобряване на управлението на границите, създаване на платформи за борба с трафика на хора, както и подкрепа на международни организации за подобряване условията в центровете за задържане в Либия и насърчаване на доброволното завръщане. В същото време обаче трябва да има ясен ангажимент и от страна на региона, тъй като миграционните процеси са споделена отговорност не само в рамките на ЕС, но и в целия регион. По време на пленарната сесия Панайотова представи позицията на Съвета на ЕС и по отношение на темата за актуалното състояние на Конвенцията от Истанбул в контекста на първата годишнина от подписването й. В своето изказване от името на Съвета на ЕС Панайотова подчерта, че борбата срещу всички форми на насилие срещу жени и млади момичета е ключов въпрос от общ интерес, който засяга основните ценности на ЕС. Конвенцията от Истанбул представлява всеобхватна рамка за премахване на насилието, за защита на жертвите и за преследване на извършителите, като в същото време тя допринася за справяне с дискриминацията срещу жените и насърчава равенството между половете. Тя подчерта, че Българското председателство изпълнява своите функции, работейки за финализирането на Кодекса за поведение, който да даде възможност на Съвета на ЕС да вземе решение за присъединяването на ЕС към международното споразумение за борба с насилието над жени. По отношение на ситуацията в България по темата, тя подчерта, че следва да бъде уважен публичният дебат и конституционните процедури по ратификация във всяка от държавите-членки и отбеляза, че се очаква произнасянето на Конституционния съд по темата, което да допринесе за повече яснота и информиран публичен дебат. Съветът на ЕС се включи и в дебат относно независимостта на съдебната система в Полша. Панайотова обърна внимание на факта, че защитата и насърчаването на върховенството на правото изискват постоянни усилия и внимание в различни области на политиките. Общите ценности като човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на правото и правата на човека са в сърцевината на Европейския проект и всяка държава-членка трябва да ги зачита, защитава и насърчава. Панайотова подчерта, че Съветът е редовно информиран за резултите от диалога между Полша и Европейската комисия, който продължава. Съветът на ЕС изрази увереност, че двете страни ще действат отговорно и конструктивно за постигане на положителни резултати, отразяващи европейските ценности. Темата за Полша е включена в дневния ред на следващото заседание на Съвет Общи въпроси на 26 юни 2018 г. Председателството действа и продължава да действа като честен медиатор, отчитайки всички позиции и обстоятелства по темата. Българското председателство бе поканено да участва и в дебата относно преговорите за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Африка, Карибски и Тихоокеански басейн (АКТБ). Отношенията между държавите от АКТБ и ЕС след 2020 г. са сред приоритетите на всички председателства през последните четири години, като Българското председателство имаше възможността да поеме водеща роля във важния момент на подготовка за започване на преговори между двете страни. Панайотова подчерта, че бъдещата рамка на сътрудничество трябва да бъде адаптирана към новите реалности, така че да бъде отговорено по ефективен начин на глобалните предизвикателства. Амбицията на ЕС е да изгради всеобхватно политическо партньорство, което да обхване всички важни теми от общ интерес като права на човека, демокрация, принципи на правовата държава и доброто управление, устойчиво и приобщаващо развитие, мир, сигурност и правосъдие, както и мобилност и миграция. Целта на Европейския съюз е еволюиране на отношенията му със страните от АКТБ, които да прераснат от „донор-бенефициент“ във взаимодействие между партньори. Именно това е пътят към постигането на мирни, добре управлявани и проспериращи държави и общества, стремящи се към устойчиво развитие и изкореняване на бедността, дискриминацията и неравенството, подчерта Панайотова. В рамките на тази пленарна сесия залегна и представяне на позицията на Съвета на ЕС по темата за изпълнение и последващи действия във връзка с Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. В своето изявление Панайотова отбеляза, че е общ дълг осигуряването на достоен шанс за живот и равни възможности за всички европейски граждани, независимо от техния етнически произход. Вече седем години Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите действа като проява на общия ангажимент за социална справедливост. В тази връзка, сътрудничеството и финансирането на европейско ниво могат да допринесат значително за образованието, обучението и интеграцията на ромите на пазара на труда. Предвиденото предложение за 25% финансиране за социално включване, в Европейския социален фонд (ЕСФ+), залегнало в предложението за новия европейски бюджет след 2020 г., ще позволи на държавите-членки да прилагат успешно своите национални стратегии. Панайотова участва и в дебата за подобряване на изучаването на езици, съхранението на „по-малките езици“ и взаимното признаване на езиковите компетентности в ЕС. В своето изказване тя отбеляза, че езиковите компетентности имат важно значение за взаимното разбирателство и мобилността в рамките на Съюза. В контекста на бъдещето на Европа те играят важна роля за създаването на чувство за принадлежност към споделените европейски ценности сред младите хора, както и за увеличаване на техните възможности за мобилност и за образователно и професионално развитие. Многоезичието се определя като една от осемте ключови компетентности, които следва да бъдат адаптирани към европейските образователни системи. Тази тема е не само ключ към амбицията за създаване на Европейско пространство на образование до 2025 г., но и към изграждането на Европа на бъдещето, основана на общи ценности и уважение към многообразните традиции и култури. В Страсбург Панайотова участва и във втората тристранна политическа среща по досието за задължителен Регистър за прозрачност за трите основни институции на ЕС – Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия. Като представител на Съвета на ЕС, тя продължи обсъждането по новото предложение заедно с преговарящите от страна на ЕП –  Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси, и Силви Гийом, заместник-председател на ЕП, и от страна на Европейската комисия – Франс Тимерманс, първи заместник-председател. Дискусията отбеляза съществен напредък по това важно политическо досие. Трите страни подчертаха постигнатото до момента по отношение на тълкуването на ключовия въпрос за обхвата на Регистъра и нивото на участие на представители на трите институции с представителите на интереси в него. Преговарящите потвърдиха амбицията си за осигуряване на прозрачност в рамките на преговорния процес. По време на срещата Панайотова ясно потвърди от името на Съвета на ЕС волята и политическия ангажимент за по-голяма прозрачност във взаимодействие с представителите на интереси, залегнал в предложена от Българското председателство проектодекларация и нормативни изменения в първоначалното предложение на ЕК. Тя подчерта необходимостта от практични, прагматични и законосъобразни решения за трите институции, съобразени с преговорните мандати и съществуващите правни ограничения, съгласно Договорите. По време на пленарната сесия се състоя и седмият по ред дебат за бъдещето на Европа с участието на министър-председателя на Кралство Нидерландия, Марк Рюте. Дискусията с представителите на ЕП е част от поредица дебати по инициатива на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни между държавни и правителствени ръководители на ЕС и евродепутатите относно бъдещето на Съюза. В своето изявление, министър-председателят на Нидерландия отправи силно послание за ролята на единството за бъдещето на ЕС в контекста на глобалната трансформация. Той подчерта, че то може да бъде постигнато само чрез фокусиране върху конкретни резултати в стратегически за ЕС сектори, които да покажат ясно идентичността, силата и ефективността на Съюза. Рюте отбеляза, че ЕС е най-успешният пример в световната история за това как мултилатерализмът и готовността за компромис могат да доведат до сигурност, стабилност и просперитет.  

14 Юни 2018

Minister Kralev: We should use new technologies to show the beauty of sport and to motivate for physical activity

"Photos: Ministry of Youth and Sports The conference on Grassroots sport as a tool for integration and bridge between tradition and innovation, which took place on 12-13 June 2018, provided a platform to exchange ideas how new technologies may contribute to the use of traditional sports and games for better physical activity of the population. “Advanced technologies make sport not only fairer but also more accessible to spectators. There is no doubt that young people use advanced technologies and we should direct our efforts at showing them the beauty of different sports and the opportunities for practicing them in order to motivate them for regular physical activity”, the Bulgarian Minister of Youth and Sports Krassen Kralev emphasised. At the opening of the conference, Mariya Gabriel, Commissioner for the Digital Economy and Society, sent a video message to the guests. Among the participants were also Aleksandar Boričić, President of the European Volleyball Confederation (CEV), Antoaneta Angelova-Krasteva, Director for Innovation, International Cooperation and Sport at the Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, Stefan Apostolov, Deputy Chairman of the Commission for Children, Youth and Sport of the Bulgarian National Assembly, Pavel Kolev, Deputy Executive Director of the Bulgarian Football Union, Ivo Ivanov, sports author and journalist, as well as representatives of the Council of Europe, the European Olympic Committee, the UN, the Association for International Sport for All (TAFISA), the European Platform for Sport Innovation (EPSI), UEFA, the English Premier League, and the German Football Association. The conference was the last event in the sports sector of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. It was organised by the Ministry of Youth and Sports and is co-funded by the Erasmus+ Programme. An informal meeting of the EU Sport Directors preceded the conference. During that meeting the Member States expressed their joint view that the Macolin Convention on the Manipulation of Sports Competitions should become effective as soon as possible, and that the way to do this is to achieve consensus at political level within the EU. The participants also discussed the choice of EU representatives in the Foundation Board and the Executive Committee of the World Anti-Doping Agency and the future functioning of the Erasmus+ Programme. The incoming Austrian Presidency presented its priorities and events in the field of sport.

14 Юни 2018

Improving security through information sharing: Council agrees negotiating mandate on interoperability

"Photo: European Union On 14 June 2018, the Permanent Representatives Committee (Coreper) endorsed, on behalf of the Council, a mandate for negotiations on two regulations establishing a framework for interoperability between EU information systems in the area of justice and home affairs. On the basis of this mandate, the Council Presidency will start negotiations with the European Parliament once the latter has adopted its position. "For information sharing to work to its fullest it is not only important to have the right information but also to be able to make the right links. By ensuring the interoperability of existing EU information systems we will be able to better connect the dots, which means better protection and security for everyone." Valentin Radev, Bulgarian minister of interior The proposed regulations aim to improve security within the EU, make checks at external borders more effective and efficient, and prevent and combat illegal migration. Interoperability between information systems will allow the systems to complement each other, help facilitate the correct identification of persons and contribute to fighting identity fraud. Read the full press release on the website of the Council of the European Union.

13 Юни 2018

Audiovisual media services: agreement on a directive to protect minors, boost competitiveness and promote European content

"On 13 June EU ambassadors confirmed an agreement reached on 6 June 2018 between the Bulgarian Presidency of the Council and the European Parliament representatives on modernising the existing rules on the provision of audiovisual media services in Europe. "Good policy-making involves ensuring that our rules are up to date and reflect modern technology. As a result of this agreement on audiovisual media services we will be better equipped to protect consumers and children, fight the spread of hate speech and safeguard media pluralism and independence." Boil Banov, minister for culture of the Republic of Bulgaria and president of the Council The proposal for a revision of the directive on the provision of audiovisual media services in the light of changing market realities (AVMSD) was presented by the Commission in 2016 after a thorough evaluation of the previous 2010 AVMSD. This evaluation highlighted the need to ensure a level playing field between the traditional broadcasting sector i.e. television, and new services like video on-demand services, video-sharing platforms, and the audiovisual content on social networks, to better protect viewers, encourage innovation and promote European audiovisual content. Read the full press release on the website of the Council of the European Union.

13 Юни 2018

Veterinary medicines: new EU rules to enhance availability and fight against antimicrobial resistance

"On 13 June 2018 EU ambassadors meeting in the Committee of Permanent Representatives (Coreper) confirmed an agreementreached on 5 June between the Bulgarian Presidency of the Council and European Parliament representatives on a regulation on veterinary medicines. The agreement paves the way for a new system of rules that will improve the availability of these medicines, enhance competitiveness and innovation in the veterinary pharmaceutical sector and contribute to the fight against antimicrobial resistance (AMR) - the ability of bacteria to render the antibiotics used to treat infections ineffective. "Today is a good day for both animal and public health. New smart EU rules will give us robust tools to prevent the abuse of antibiotics and limit the risk of the development of antimicrobial resistance. At the same time it will stimulate innovation and will lead to increased availability and easier access to veterinary medicines for veterinarians, farmers and pet owners that really need medicines to treat and prevent animal diseases." Rumen Porodzanov, minister of agriculture, food and forestry of the Republic of Bulgaria and president of the Council The current legal framework for the marketing authorisation, distribution and use of veterinary medicines is set out in directive 2001/82/EC and regulation 726/2004. Over time operators have underlined the limitations of these rules especially in relation to availability of medicines for limited markets (e.g. for bees) and the lack of innovation connected to the heavy administrative burden linked to the authorisation procedure. At the same time awareness of the risks associated with antimicrobial resistance has grown and the efforts to combat it have been stepped up. Read the full press release on the website of the Council of the European Union.

13 Юни 2018

Бюрата SIRENE са сред най-успешните инструменти за сътрудничество в ЕС

"Снимка: Министерство на вътрешните работи Ръководителите на националните бюра SIRENE за обмен на информация в Шенгенската информационна система (ШИС) проведоха среща в София на 12-13 юни 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Делегатите обсъдиха стратегическите и практическите аспекти на сътрудничеството между бюрата SIRENE и направиха преглед на опита на държавите членки с ШИС. Системата позволява на компетентните органи да въвеждат и да обменят информация по сигнали за специфични категории издирвани или изчезнали лица и предмети. Председателството докладва за дейностите през последните шест месеца, като основните инициативи бяха насочени към засилване на ролята на бюрата SIRENE в противодействието на тероризма. „Бюрата SIRENE са решаващ фактор за улесняване на свободното движение на хора в Шенгенското пространство и за гарантиране на сигурността на Европа. Те доказаха добавената стойност на работата си в областта на международното полицейско сътрудничество и граничния контрол“, заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той подчерта, че Съветът по правосъдие и вътрешни работи смята взаимодействието в рамките на ШИС, и в частност между бюрата SIRENE, за един от най-успешните инструменти за ефективно сътрудничество между полицейските, митническите и други правоприлагащи и съдебни органи в ЕС и страните, асоциирани към Шенген. Делегатите обмениха най-добри практики и опит с оглед на способността на SIRENE за ефективно прилагане на практика на заключенията за укрепване на сътрудничеството и използване на ШИС с цел разрешаване на проблема с лицата, участващи в тероризъм или свързани с тероризъм дейности, включително чуждестранните бойци терористи, приети от Съвета в началото на юни. Участниците се запознаха и с приоритетите на предстоящото Австрийско председателство на Съвета на ЕС. Представители на всички държави членки на ЕС и на асоциираните към Шенген държави, наЕвропол, на европейската агенция за управление на големи информационни и телекомуникационни системи eu-LISA, на Комисията и Генералния секретариат на Съвета участваха в събитието, организирано от Министерството на вътрешните работи. Контекст SIRENE означава „искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали“. Всяка държава, която работи с Шенгенската информационна система (ШИС), има национално бюро SIRENE, работещо в денонощен режим, което отговаря за всякакъв допълнителен обмен на информация и координация на дейности, свързани със сигнали от ШИС. Българското бюро SIRENE е създадено през 2006 г. като специализирано звено в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР.

13 Юни 2018

Deputy Minister of Defence Atanas Zapryanov opened an international scientific conference on cybersecurity and cyber defence

"Photo: Ministry of Defence Deputy Minister of Defence Atanas Zapryanov opened an international scientific conference on cybersecurity and cyber defence entitled Building a Rapid Response. The conference is held on 13-14 June 2018 in Sofia in the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU. “The topic of the conference is of exceptional importance because cybersecurity is a very high priority both for EU and for NATO. This forum provides us with an opportunity to speak about the cooperation between the two organisations in the area of cyber defence,” said Deputy Minister Zapryanov. “With respect to cybersecurity, we need proactive policy and proactive measures which will allow the armed forces to build cyber defence capabilities,” he declared, emphasising that the Bulgarian Government has already proposed a draft act in the sphere of cybersecurity. The draft act incorporates specific functional responsibilities assigned to the respective ministers, including the Minister of Defence and the Chief of Defence. These responsibilities are related to establishing cybersecurity policy at the Ministry of Defence, to structuring the cyber defence capabilities and the resources necessary for the implementation of this goal. The participants at the conference will discuss approaches and possibilities related both to rapid response in counteracting cyber-attacks and to cyber challenges by offering solutions in the sphere of research and technologies, education and specialised training at EU level. Representatives of governments of EU member states, EU institutions, the academic community, innovation centres, the defence industry and the armed forces participate in the conference with the goal to encourage dialogue focusing on necessary, appropriate and emerging innovations in the sphere of cyber defence. The conference is organised by the Defence Institute “Professor Tsvetan Lazarov” in partnership with the European Defence Agency (EDA).

13 Юни 2018

SIRENE Bureaux are among the most successful tools for cooperation in the EU

"Photo: Ministry of Interior Heads of the national SIRENE Bureaux gathered in Sofia on 12-13 June 2018, in the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. Representatives of all EU Member States and all Schengen associated countries, Europol, eu-LISA, the Commission and the General Secretariat of the Council took part in the meeting, which was hosted by the Bulgarian Ministry of Interior. The delegates discussed strategic and practical aspects of the cooperation between SIRENE Bureaux and reviewed the Member States’ experience with the Schengen Information System (SIS) – the most efficient IT system in the area of freedom, security and justice that enables competent authorities to enter and consult alerts on specific categories of wanted or missing persons and objects. The Presidency reported on the activities during the past six months, the main initiatives being focused on enhancing the role of SIRENE Bureaux in countering terrorism. “SIRENE Bureaux are a decisive factor in facilitating the free movement of people within the Schengen area and in safeguarding the security of Europe. They have proven the added value of their work in the field of international police cooperation and border control,” said the Bulgarian Deputy Minister of Interior, Mr Milko Berner. He emphasised that the Justice and Home Affairs (JHA) Council has recognised the SIS and SIRENE Bureaux co-operation as one of the most successful tools for effective collaboration between police, customs, other law enforcement and judicial authorities in the EU and the Schengen associated countries. During the meeting, the delegates exchanged information on best practices and experience in view of the capabilities of SIRENE Bureaux for an efficient implementation in practice of the Conclusions on strengthening the cooperation and the use of SIS to deal with persons involved in terrorism or terrorism related activities, including foreign terrorist fighters, adopted by the Council in the beginning of June. The participants also got acquainted with the priorities of the forthcoming Austrian Presidency of the Council of the EU. Context SIRENE stands for Supplementary Information Request at the National Entries. Each state operating the Schengen Information System (SIS) has set up a national SIRENE Bureau, operational 24/7, that is responsible for any supplementary information exchange and coordination of activities connected to SIS alerts. The Bulgarian SIRENE Bureau was established in 2006 as a specialised unit within the International Operational Cooperation Directorate of the Ministry of Interior.

12 Юни 2018

Обменът на митническа информация с трети страни беше тема на семинар на високо равнище

"Семинар на високо равнище за обмена на митническа информация с трети страни  се проведе на 7 и 8 юни в курортен комплекс „Албена“. Той беше  част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участниците обсъдиха актуалното състояние и пречките пред обмена на информация,  и набелязаха основните цели на един системен обмен на митническа информация с трети държави за засилване на управлението на риска с оглед защита на финансовите интереси на ЕС, гарантиране на безопасността и сигурността на ЕС и неговите граждани и улесняване на законната търговия. В словото си пред участниците директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов припомни, че за първи път темата е била поставена преди десет години в България по време на среща на Клуба на генералните директори на митническите администрации на ЕС и Турция. „През годините, държавите членки единодушно споделят мнението, че въпреки съществуващите инициативи, между митническите администрации от ЕС и трети страни има нужда от предприемане на единни действия на ниво ЕС. Убеден съм, че засиленото сътрудничество и прилагането на единен и систематизиран подход при обмена на митническа информация ще окажат положително влияние върху финансовите интереси на Съюза и на неговите държави членки, както и ще бъдат предотвратени рискове, свързани със сигурността и безопасността на нашите общества“, заяви Костов. В духа на девиза на българското председателство „Съединението прави силата“ той допълни, че ключът към постигане на общите ни цели е единството. Домакин на семинара беше Агенция „Митници“. Той беше организиран  съвместно с Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ в рамките на програмата на Европейския съюз "Митници 2020". В него взеха участие 76 представители от митническите администрации на държавите членки и от страните - участнички в програмата.

12 Юни 2018

Шенгенска информационна система: споразумение между председателството на Съвета и Европейския парламент

"На 12 юни 2018 г. българското председателство на Съвета и Европейският парламент постигнаха неформално споразумение по три регламента относно използването на Шенгенската информационна система: в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в областта на граничните проверки за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави "Обменът на информация е основна част от усилията на ЕС за подобряване на сигурността и управление на миграцията, а Шенгенската информационна система (ШИС) е съществен инструмент в това отношение. Актуализираните правила на ШИС ще включват нови категории сигнали, с което ще се преодолеят потенциалните пропуски и ще се отговори на възникналите нови потребности. Валентин Радев, министър на вътрешните работи на България Проектите за регламенти предлагат начини за преодоляване на потенциални пропуски и въвеждат някои съществени промени в действащата система във връзка с видовете подадени сигнали. Те ще допринесат за засилване на борбата с тероризма и тежката престъпност, като осигурят високо равнище на сигурност в ЕС, и ще способстват за управлението на миграцията. Категории сигнали Проекторегламентите въвеждат допълнителни категории сигнали в системата: сигнали, подадени за целите на разследващите проверки – междинна стъпка между проверките от разстояние и явните проверки, което дава възможност за интервюиране на отделни лица. сигнали за неизвестни заподозрени или издирвани лица, с които се предвижда въвеждането в ШИС на пръстови отпечатъци или отпечатъци на длани, открити на мястото на извършени тежки или терористични престъпления и за които се счита, че принадлежат на извършителя. превантивни сигнали за деца, изложени на риск от отвличане от родител, както и за деца и уязвими лица, които не трябва да бъдат допуснати до пътуванев интерес на собствената им сигурност (например, ако пътуването може да доведе до риск от принудителен брак, генитално осакатяване на жени, трафик на хора). сигнали за целите на връщането, които изискват въвеждане на сигнал във връзка с решенията за връщане, издадени на незаконно пребиваващи граждани на трети държави, като по този начин се подобрява обменът на информация във връзка с решенията за връщане. Освен това с тях се разширява списъкът на предметите, за които могат да бъдат подавани сигнали, така че да включи, наред с другото, фалшиви документи и разпознаваеми вещи с висока стойност, както и ИТ оборудване.Наред с това става задължително въвеждането на сигнали в ШИС относно забрани за влизане на граждани на трети държави. Видове данни Проекторегламентите въвеждат възможността да се използват портретни снимки за целите на установяването на самоличността, по-специално за гарантиране на съгласуваността на процедурите за граничен контрол. Дава се възможност и за включване на ДНК профил с цел улесняване на установяването на самоличността на изчезнали лица в случаи, когато няма налични дактилоскопични данни, портретна снимка или изображение на лицето или те не са подходящи за установяване на самоличността. Достъп до данните Европол ще има право на достъп до всички категории данни в ШИС и ще може да обменя допълнителна информация с бюрата SIRENE на държавите членки. Наред с това държавите членки трябва да информират Европол за всяко установено съответствие в системата, когато дадено лице се издирва във връзка с терористично престъпление. Това ще даде възможност на Европейския център за борба с тероризма към Европол да извърши проверка за наличието на допълнителна контекстуална информация в базите данни на Европол.За целите, определени в нейния мандат, новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана също ще има достъп до категориите сигнали в ШИС. Следващи стъпкиНеофициалното споразумение ще бъде представено на посланиците към ЕС с цел потвърждаване от името на Съвета. След това регламентът ще бъде представен на Европейския парламент за гласуване на първо четене, а впоследствие на Съвета за приемане. Обща информация Шенгенската информационна система е най-широко използваната и най-ефикасна ИТ система на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Системата съдържа над 76 милиона сигнали. През 2017 г. държавите членки са направили над 5,1 милиарда справки в нея, които са довели до установяването на над 240 000 съответствия по чужди сигнали (сигнали, въведени от друга държава). През декември 2016 г. Европейската комисия представи пакет от законодателни мерки за подобряване на ШИС от техническа гледна точка и за адаптирането ѝ към развитието на някои форми на тежката престъпност, включително тероризма. Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.

12 Юни 2018

The European Parliament, the Council and the Commission hold second round of negotiations on a mandatory Transparency Register

"On 12 June 2018, negotiators from the three institutions continued their discussions on strengthening the EU Transparency Register. EP negotiators, Vice-President Sylvie Guillaume and Chair of the Constitutional Affairs Committee Danuta Hübner, together with Deputy Minister for the Bulgarian Presidency Monika Panayotova and Commission First Vice-President Frans Timmermans committed to make further  progress towards a common interpretation of the key issue of conditionality. The three institutions discussed ways to make their interactions with interest representatives conditional on the registration of such representatives in the Transparency Register. Establishing this principle will provide citizens with more information about who seeks to influence the EU legislative process, allowing them to better scrutinise how EU decision-making works. Monika Panayotova, Deputy Minister for the Bulgarian Presidency of the Council, said: "Our discussion today marked a substantial step forward and will pave the way - hopefully - for a swift progress on this important political dossier. The political will and political commitment for more transparency in interactions with interest representatives have been clearly confirmed from Council’s side. We are looking for practical, pragmatic and legally sound solutions for the three institutions". The three institutions reiterated their common ambition to reach a meaningful improvement on the status quo, and their commitment to ensure the transparency of the negotiating process itself. Background The European Commission presented its proposal for a new inter-institutional agreement on a mandatory Transparency Register for lobbyists covering the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on 28 September 2016. The proposal aims to strengthen the framework for a transparent and ethical interaction between interest representatives and the three institutions. Since 2011, the Parliament and the Commission have jointly operated a public register for interest representatives to increase the transparency and accountability of the EU decision-making process. The Council has been an observer to the current scheme since 2014. On 15 June 2017, the Conference of Presidents of the European Parliament, bringing together the Parliament’s President and political group leaders, approved the Parliament’s negotiating mandate and made it public. The Council adopted its negotiating mandate on 6 December 2017 and also decided to make it public. Two tripartite political meetings were held in 2017 ahead of the Transparency Register negotiations, with the Estonian Presidency. The three institutions held a first negotiating round on 16 April 2018, under Bulgarian Presidency. A meeting with stakeholders is planned for September 2018.

11 Юни 2018

ACER: Съветът постига съгласие по позиция за актуализиране на ролята на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори

"Днес Съветът прие позицията си (общия подход) по регламент за актуализиране на ролята на ACER – Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори. Това споразумение дава на председателството мандат да започне на преговори с Европейския парламент. Целта на регламента е да се подобри сътрудничеството между националните регулатори на електроенергия и газ чрез актуализиране на задачите на агенцията. ACER вече действа в областта на надзора на пазара на едро и спомага за решаването на трансгранични въпроси. Съветът на Европейския съюз („Енергетика“) постигна съгласие по текст за общ подход по предложението за преработване на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Агенция на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Предложението за преработване на регламента за ACER е последният правен акт от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по който Съветът най-накрая постигна общ подход. ACER играе важна роля за улесняване на сътрудничеството между националните енергийни регулатори. След проведените интензивни преговори споразумението, постигнато днес, е балансирано и ни предлага отлична основа за започване на преговори с Европейския парламент. Теменужка Петкова, министър на енергетиката на България Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз. 

11 Юни 2018

ACER: Council agrees position to update the role of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators

"The Council today agreed its position (general approach) on a regulation to update the role of ACER, the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators. The agreement provides the Presidency with a mandate to start negotiations with the European Parliament. The objective of the regulation is to improve collaboration between national electricity and gas regulators by updating the tasks of the agency. ACER is already active in the field of wholesale market supervision and helps address cross-border issues. The Council of the EU, part “Energy”, agreed on a text for a general approach on the proposal for a revision of the regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of an EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators. The proposal to revise the ACER regulation is the last legal act of Clean Energy for All Europeans Package, on which the Council has finally reached a general approach. ACER plays an important role in facilitating cooperation between national energy regulators. After intense negotiations, the agreement reached today is balanced, and offers us an excellent basis on which to begin talks with the European Parliament. Temenuzhka Petkova, Minister of energy of Bulgaria Read the full press release on the website of the Council of the European Union

10 Юни 2018

Тази седмица, 11 - 17 юни

"Снимка: Олег Попов (EU2018BG) Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 11 юни Среща на генералните директори, отговарящи за спорта Среща на директорите по водите и на морските директори на държавите-членки Европейски парламент на предприятията 2018. Европейските търговски палати в защита на консенсуса, конкурентоспособността и кохезията на Европа Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) Комитет по политика и сигурност Вторник, 12 юни Конференция "Спортът за всички като инструмент за интеграция и мост между традиции и иновации" Група по кибер отбрана на Европейската агенция по отбрана Среща на ръководителите на Бюрата СИРЕНЕ Заседание на Комитета по ЕСФ и Техническата работна група към ЕСФ Сряда, 13 юни Научна конференция по въпросите на кибер отбраната Заседание на Управителен комитет на Европейската мрежа за съдебно обучение Неформално заседание на работна група на Съвета по експортни кредити Неформална среща на директорите по международни въпроси на околната среда във формат "Глобални въпроси" Европейска конференция „Социално предприемачество, социални услуги, заетост" How Can We Turn GDPR "Lemons” Into Lemonade? Стратегически политики за насърчаване на предприемачеството Корепер I Корепер II Четвъртък, 14 юни Неформална среща на директорите/генералните директори по околна среда Среща на министрите с ресор туризъм на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) Международна среща по темата за ролята и значението на Черноморския регион Знакова конференция „Храни 2030, изследвания и иновации за продоволствена сигурност и повишаване на качеството и сигурността на храните и хранителните системи“ Годишно Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение Знакова конференция на тема „Финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“ HEInovate Conference and Seminar "Training the trainers" Конференция по оперативна съвместимост (SEMIC conference) Корепер II Петък, 15 юни Международна конференция "Енергиен съюз и Югоизточна Европа: енергийна и национална сигурност" Среща на Главните информационни ръководители (CIO meeting) Корепер I

08 Юни 2018

Представители на Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки на ЕС потвърдиха ролята на Кохезионната политика като ключов инвестиционен инструмент на Европа

"Снимка: Крум Стоев (EU2018BG) Политиката по сближаване на Европейския съюз е ключова за всяка държава-членка, но и важна тема за Българското председателство, защото има пряко отношение върху развитието на Западните Балкани. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в София на Конференцията на високо равнище, посветена на бъдещето на Кохезионната политиката и приоритетите за финансиране в следващия програмен период. В дискусията участваха европейският комисар по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер, представители на Европейската комисия и Европейския парламент, членове на Европейския комитет на регионите, министри от държавите-членки и др. Всички те се обединиха, че усилията за повишаването на конкурентоспособността на ЕС и намаляването на различията в развитието на европейските региони трябва да продължат, а Кохезионната политика трябва да запази ролята си на ключова инвестиционна политика на Съюза. Премиерът Борисов подчерта, че само чрез интеграцията може да се гарантира стабилността на региона, а едно от важните измерения на сближаването е подобрената инфраструктура и сътрудничеството в енергийната и дигитална свързаност. Конференцията за Кохезионна политика, която се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, е първото събитие на високо ниво, което дава платформа за обсъждане предложенията за бюджет и законодателен пакет през програмния период 2021 – 2027 г. „Задачата ни през следващата една година ще бъде да намерим баланс по отношение на потенциалните ограничения в бюджета и необходимостта да продължим да растем и да се развиваме“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев. По думите му, „Ако искаме да имаме силен Съюз, политиката по сближаване трябва да намери компромис между новите предизвикателства и традиционните приоритети  на ЕС, така че да има баланс във финансирането на реформи и същевременно да се запазят инвестициите, които предотвратяват риска от маргинализиране на най-бедните региони.“

08 Юни 2018

Participants at Sofia conference confirm the role of cohesion policy as a key investment instrument in Europe

"Photo: Krum Stoev (EU2018BG) The importance of cohesion policy as an investment instrument in Europe was reaffirmed at a high-level conference on “EU cohesion policy: post-2020 perspectives for convergence and sustainable regions”, which took place on 8 June 2018 in Sofia. “The cohesion policy of the European Union is a key policy for every Member State, but it is also an important topic for the Bulgarian Presidency because of its direct impact on the future development of the Western Balkans”, stated the Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov. He underlined that only integration can ensure stability in the region and that one of the important dimensions of convergence are the improved infrastructure and cooperation for energy and digital connectivity. The Commissioner for Budget and Human Resources Günther Oettinger, ministers from the Member States, representatives of the European Commission and the European Parliament, and members of the European Committee of Regions took part in the conference. The participants agreed that the efforts to increase the competitiveness of the EU and to reduce the disparities in the development of the European regions have to continue and that the cohesion policy should maintain its role as a key investment policy of the Union. The conference, held as part of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU, is the first high-level event that provides a platform to discuss the proposed budgetary and legislative packages for the 2021-2027 programming period. “Our goal during the next year is to find a balance between the potential budget restrictions and the need to continue to grow and develop”, stated the Bulgarian Deputy Prime Minister Tomislav Donchev. “If we want to have a strong Union, the cohesion policy should find a compromise between the new challenges and the traditional priorities of the EU so that there is a balance in financing reforms and at the same to keep the level of investments which prevent the risk for marginalisation of the poorest regions”, he added.

08 Юни 2018

EU to create a common cybersecurity certification framework and beef up its agency – Council agrees its position

"Photo: European Union The EU is to enhance its cyber resilience by setting up an EU-wide certification framework for information and communication technology (ICT) products, services and processes. The industry could use the new mechanism to certify products such as connected cars and smart medical devices. The Council today agreed its general approach on the proposal, known as the Cybersecurity Act. The proposal will also upgrade the current European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) into a permanent EU agency for cybersecurity. "We all want our devices to be secure. This new certification framework will increase trust and confidence in innovative digital solutions." Ivaylo Moskovski, Bulgarian Minister for Transport, Information Technology and Communications Read the full press release here. Visit the meeting the page on the website of the Council of the European Union.

08 Юни 2018

ЕС ще създаде обща рамка за сертифициране на киберсигурността и ще укрепи своята агенция – Съветът постига съгласие по позицията си

"Снимка: Европейски съюз ЕС ще повиши киберустойчивостта като създаде рамка за сертифициране за целия Съюз за продукти, услуги и процеси в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Отрасълът може да използва новия механизъм за сертифициране на такива продукти като свързани автомобили и малки медицински изделия. Днес Съветът постигна съгласие по общ подход по предложението, познато като Акт за киберсигурността. Наред с това с предложението настоящата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) ще прерасне в постоянна агенция на ЕС за киберсигурността. "Всички ние искаме устройствата, които ползваме, да бъдат сигурни. Тази нова рамка за сертифициране ще повиши доверието в иновативните цифрови решения." Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

08 Юни 2018

EULEX Kosovo: нова роля за мисията на ЕС в областта на върховенството на закона

"Снимка: Европейски съюз На 8 юни 2018 г. Съветът взе решение за пренасочване на мандата на мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo). Мисията беше създадена преди 10 години с две оперативни цели: цел за наблюдение, наставляване и предоставяне на съвети с оглед на подпомагането на институциите в областта на върховенството на закона в Косово и диалога между Белград и Прищина и изпълнителна цел в подкрепа на постановяването на решения по конституционни и гражданскоправни въпроси и наказателно преследване и постановяване на решения по някои наказателни дела. С днешното решение съдебната изпълнителна част от мандата на мисията в Косово се преустановява: Косово ще поеме отговорността за всички прехвърлени разследвания, наказателни преследвания и съдебни процеси. Считано от 14 юни мисията ще се съсредоточи върху: наблюдението на определени дела и съдебни процеси в институциите на Косово за наказателно и гражданско правосъдие наблюдението, наставляването и предоставянето на съвети на изправителната служба на Косово; предоставянето на оперативна подкрепа за изпълнението на подпомагания от ЕС диалог за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово. Мисията ще запази някои ограничени изпълнителни правомощия по отношение на защитата на свидетели и подкрепата за специализираните състави и специализираната прокуратура, както и отговорността, в качеството си на втора инстанция по въпросите на сигурността, за поддържането и утвърждаването на сигурността. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

07 Юни 2018

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов: Подобряването на военната мобилност е от ключово значение за способността на ЕС да реализира ефективно своите операции

"Снимки: EDA/ François de Ribaucourt Министърът на отбраната Красимир Каракачанов откри днес, 7 юни, в Брюксел, Белгия, симпозиум на тема: „Военната мобилност – ключ към европейската сигурност“. Форумът е организиран от Министерството на отбраната на Република България и Европейската агенция по отбрана и е част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на ЕС. Политически и военни ръководители, сред които върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, заместник-генералният секретар на НАТО Роуз Гьотемьолер, главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана (ЕАО) Хорхе Домек, високопоставени представители от държавите-членки на ЕС, на структури на ЕС и НАТО и други заинтересовани страни направиха оценка на напредъка и обмениха виждания по въпросите на военната мобилност. В изявлението си при откриването на конференцията министърът на отбраната на Република България Красимир Каракачанов заяви: „Границите между вътрешната и външната сигурност се размиват, хибридният характер на конфликтите вече се утвърждава като правило. Подобряването на военната мобилност е от ключово значение за способността на ЕС да реализира ефективно своите операции, предприемани по линия на Общата политика за сигурност и отбрана. Осигуряването на бързо и ефективно придвижване на военни контингенти и оборудване в рамките на ЕС и извън него ще позволи на Съюза да реагира адекватно на предизвикателствата в настоящата изключително динамична стратегическа среда“. По време на дискусиите високопоставени участници от национални правителства и въоръжени сили, представители на структури на НАТО и ЕС обсъдиха бъдещото развитие на военната мобилност в дискусии в рамките на два панела, посветени на взаимодействието и координацията и на военните изисквания към военната мобилност. Модератор на първия панел на симпозиума за военната мобилност, в който се дискутираха въпроси за взаимодействието и координацията на национално ниво и в рамките на ЕС и НАТО, модератор беше заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов. В заключителното си изказване главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана Хорхе Домек изтъкна: „Военната мобилност не е просто отбрана. Изискват се усилия на всички правителствени нива, за да бъде постигнат резултат. На нивото на ЕС ние вече сме поели нашия дял от отговорности и всички съответни институции, агенции и структури на Съюза вече работят за постигането на синхронизация, за да отговорят още по-добре на потребностите на държавите-членки. С поглед към Европейския съвет в края на юни, от голяма важност е държавните и правителствени ръководители да обсъдят подход, който да мобилизира всички държавни институции.“

07 Юни 2018

ЕС улеснява събирането на неплатени пътни такси — Съветът постига съгласие по позицията си

"Снимка: Европейски съюз Държавите от ЕС искат да улеснят проследяването на собствениците на чуждестранни превозни средства с неплатени пътни такси чрез взаимно предоставяне на достъп до националните данни за регистрация на превозни средства. Днес Съветът прие общ подход по актуализирани правила за електронно пътно таксуване, които включват правно основание за подобен обмен на информация. Евентуалните административни или правни последици ще зависят от националното право на държавата, в която не е била платена пътната такса. Проектът за директива ще подобри и оперативната съвместимост на електронните системи за пътно таксуване в Европа чрез премахване на административните пречки, като например местните технически спецификации, и чрез предоставяне на по-лесен достъп на доставчиците на услуга за електронно пътно таксуване до пазара за събиране на пътни такси. Целта е участниците в движението да могат да пътуват в целия ЕС и да плащат електронните пътни такси чрез оперативно съвместими бордови устройства, с един договор и една фактура. "Новите правила за електронното пътно таксуване ще гарантират, че всички участници в движението плащат дължимите такси навсякъде в ЕС. По-голямата оперативна съвместимост между различните системи за пътно таксуване ще позволи по-добра мобилност в рамките на ЕС." Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

07 Юни 2018

ЕС постига съгласие по нови правила, за да се гарантира санкционирането на престъпниците, които се занимават с изпиране на пари

"Снимка: Европейски съюз На 7 юни 2018 г. Съветът (на равнище посланици) потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Парламента, относно нови правила за използване на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта на новата директива е да се прекъсне и блокира достъпът на престъпниците до финансови ресурси, включително ресурси, които се използват за терористични дейности. Основните цели на новите правила са: да се установят минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкциите във връзка с изпирането на пари; да се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, като се установят общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпленията, свързани с изпирането на пари; правилата на ЕС да се приведат в съответствие с международните задължения, по-конкретно с произтичащите от Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните препоръки на Специалната група за финансови действия (FATF). "За извършването на терористични или други престъпни дейности са необходими пари. Предприемането на стъпки, които да гарантират санкционирането на дейностите, свързани с изпирането на пари, и осигуряването на възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в целия ЕС ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства, които отиват в джобовете на престъпниците. Тези нови правила са още един градивен елемент в цялостния план на ЕС за прекъсване на потока от средства, които са на разположение на престъпниците." Цецка Цачева, министър на правосъдието на България Четете повече на сайта на Съвета на Европейския съюз.  

07 Юни 2018

Защита на конкуренцията във въздушния транспорт — Съветът приема позицията си

"Днес Съветът прие общ подход по предложените правила за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. Целта на предложението е да се осигури лоялна конкуренция между въздушните превозвачи от ЕС и чуждестранните въздушни превозвачи, опериращи в ЕС. Същевременно предложението се стреми към поддържане на условия, благоприятстващи висока степен на свързаност в целия ЕС. По-конкретно, в него се определят процедури за разследването на случаи на практики, нарушаващи конкуренцията между авиокомпаниите от ЕС и тези извън ЕС, както и за вземането на решения относно компенсационни мерки. "Въздушният транспорт е основна движеща сила на икономиката на ЕС, тъй като осигурява възможности за модерни технологични иновации, повече работни места и по-добра свързаност на гражданите както в рамките на Съюза, така и с останалата част от света. След като бъде приет, този инструмент ще осигури на европейския въздухоплавателен сектор инструментариум, подобен на онези, които съществуват на международно равнище в други сфери на търговска дейност." Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Предложеният регламент ще замени съществуващия, който има редица недостатъци и никога не е бил използван на практика. Въпреки че въздухоплаването е глобална индустрия, понастоящем не съществува международна рамка, която да регулира условията на конкуренция между въздушните превозвачи, нито в Световната търговска организация (СТО), нито в Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

07 Юни 2018

Борба с морските отпадъци: Съветът постига съгласие по своята позиция относно пристанищните приемни съоръжения

"Снимка: Европейски съюз Корабите не следва да извличат никакви финансови облаги от изхвърлянето на отпадъци в морето. За да се бори с изхвърлянето, днес Съветът прие общ подход по актуализирани правила относно пристанищните приемни съоръжения, в които се предвиждат стимули за корабите да обезвреждат отпадъците си на сушата. "Това е важен инструмент, за да стане морският транспорт по-екологосъобразен. Той ще ни помогне да опазим нашите морета от пластмасови отпадъци, изоставени риболовни съоръжения и други отпадъци, които понастоящем се изхвърлят в морето и вредят на морската среда.“" Ивайло Московски, българският министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Съгласно реформата корабите ще трябва да плащат непряка такса, която им дава правото да предават своите отпадъци на пристанищата, и която ще се плаща независимо дали предават отпадъци или не. Тази такса ще се прилага също и за риболовните кораби и плавателните съдове за отдих, което означава че тя ще противодейства и на изхвърлянето в морето на излезлите от употреба мрежи за риболов и пасивно уловените отпадъци. Таксата ще се основава на принципа на покриване на разходите. Съгласно концепцията „екологичен кораб“ ще се прилага намалена такса за отпадъците при кораби, които могат да демонстрират устойчиво управление на отпадъците на борда. Прочетете цялото прессъобщение тук. Към страницата за заседанията посетете сайта на Съвета на Европейския съюз.

06 Юни 2018

Конференция на високо ниво „Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.“: Наръчник за медиите

"Конференция на високо ниво, посветена на „Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г.“, ще се проведе на 8 юни 2018 г. в Националния дворец на културата в София.  Събитието е първото публично обсъждане на предложението за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС 2021-2027 г., обявена през май. В рамките на конференцията всички заинтересовани страни ще имат възможност да отправят своите ключови послания за бъдещето на политиката на сближаване, включително в светлината на предложенията на Европейската комисия за законодателен пакет в областта на Кохезионната политика и МФР за периода 2021 – 2027 г. Обсъжданията ще се състоят в рамките на три панела: „Европейската добавена стойност на Кохезионната политика“, „Новият бюджет на ЕС – предизвикателства и възможности за Кохезионната политика след 2020 г.“, „Риск и цена от „не-кохезия“ на регионите“. Участие във форума ще вземат комисари и високопоставени служители на Европейската комисия, членове на Европейския парламент, Европейския комитет на регионите, министри от държавите-членки и др. Конференцията ще се излъчва на живо онлайн.   Дневен ред 8 юни 2018 | петък 8:30 – 9:15            Пристигане на делегатите и ръкостискане с ръководителите на делегации 9:15 – 9:30            Откриваща реч: Бойко Борисов, министър-председател на Република България 9:30 – 11:30          Панел 1 „Европейската добавена стойност на Kохезионната политика“                                  Модератор: Томислав Дончев, заместник министър-председател, България                                  Панелисти:                                  Корина Крецу, комисар по регионална политика, ЕК                                  Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие, ЕП                                  Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите                                  Рихард Раши, заместник министър-председател за инвестициите и информатизацията, Словакия                                  Ламберт ван Нистолрой, член на Европейския парламент, Холандия                                  Арон Фаруджa, парламентарен секретар за европейските фондове и социалния диалог, Малта   11:30 – 11:40       Семейна снимка 11:40 – 12:00       Съвместен брифинг 12:00 – 14:00       Панел 2 „Новият бюджет на ЕС – предизвикателства и възможности за кохезионна политика след 2020 г.” Модератор: Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018                                  Панелисти:                                  Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешки ресурси, ЕК                                  Владислав Горанов, министър на финансите, България Йержи Квичински, министър на инвестициите и икономическото развитие, Полша                                  Керстин Вастфал, член на Европейския парламент, Германия Марк Льометър, генерален директор, ГД „Регионална и селищна политика“, ЕК Андриана Сукова, заместник генерален директор, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, ЕК Илияна Цанова, заместник изпълнителен директор ЕФСИ, Европейска инвестиционна банка 15:15 – 16:45       Панел 3 „Риск и цена от „не-кохезия“ на регионите“ Модератор: Таня Христова – кмет на община Габрово, България   Панелисти: Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството, България Аленка Смерколи, Министър на развитието, стратегическите проекти и кохезията, Словения Габриела Жалац, Министър на регионалното развитие и европейските фондове, Хърватия Михиел Ресберман, член на Европейския комитет на регионите и регионален министър на регион „Флеволенд“, Холандия Петр Освалд, член на Европейския комитет на регионите и член на градския съвет, гр. Пилзен, Чехия Андрей Новаков, член на Европейския парламент, България Чарлина Вичева, заместник генерален директор на ГД „Съвместния изследователски център“, ЕК проф. Джон Бaхлър, директор, Европейски център за изследване на политики, Стратклайдски университет   16:45 – 17:00       Закриване на конференцията   Информация за акредитация Акредитираните журналисти могат да вземат своите баджове в четвъртък, 7 юни, на регистрацията на вход Б-2 на Националния дворец на културата между 14:00 и 17:00 часа. Журналистите, които пристигат в София в деня на събитието, ще получат баджовете си на същия вход при пристигането си в Националния дворец на културата. Само акредитирани журналисти ще имат достъп до Националния дворец на културата. Снимки и видео Конференцията ще бъде излъчвана на живо на сайта на Българското председателство. През целия ден снимки и видео ще бъдат публикувани в секциите „Снимки“ and „Видео“. Всички официални снимки от събитието са достъпни и за изтегляне във висока резолюция в страницата на Българското председателство във Flickr. Видео може да се изтегли във висока резолюция от Vimeo. Контакти за пресата В София:           Веселин Желев, v.jelev@government.bg, +359 883 990 247 В Брюксел:       Елица Златева, elitsa.zlateva@bg-permrep.eu, +32 476 996 634

05 Юни 2018

Румен Порожанов: Ефективността на инструментите за подпомагане на младите земеделски производители трябва да се подобри

"Снимка: Олег Попов (EU2018BG) Обновяването на поколенията в селското стопанство бе във фокуса на неформалната среща на министрите по земеделие в ЕС, което се проведе в София. В контекста на Общата селскостопанска политика след 2020 бяха обсъдени предизвикателствата, свързани със застаряването на населението, ангажирано със селскостопанска дейност и обезлюдяването на селските райони. „Обновяването на поколенията е изключително важно за всички земеделски производители в ЕС, за бъдещето на европейския селскостопански сектор и за обществото като цяло. Целта налага търсене на ефективни решения за привличане на младите хора в сектора на земеделието“, заяви председателя на Съвета на ЕС Румен Порожанов. Той подчерта, че успешното реализиране на процеса по обновяване на поколенията е ключово условие за гарантиране на устойчив, конкурентоспособен и проспериращ земеделски сектор. На 21 май т.г. Председателството разпространи документ за структуриране на дискусията, в който, на първо място, е откроена важността на темата за обновяване на поколенията, като същевременно са посочени инструментите за подпомагане на младите земеделски производители, които предлага Общата селскостопанска политика (ОСП) в настоящия програмен период. В тази връзка е поставен акцент върху необходимостта от повишаване на ефективността и развитието на настоящите прилагани инструменти за подпомагане на младите земеделски производители, в контекста на ОСП след 2020 г., при ясно отчитане на националните и регионални специфики на отделните държави членки. „Несъмнено, стартирането на дебат по тази тема е необходимо и навременно“, категоричен бе министър Порожанов. По време на неформалното заседание, министрите за първи път имаха възможност да обсъдят първоначалните законодателни предложения на Европейската комисия за ОСП след 2020 г. Официалното представяне пред Съвета на ЕС ще бъде на последното заседание под българското председателство – 18 юни 2018 г. в Люксембург.

05 Юни 2018

Неформална среща на министрите на земеделието

"Министрите на земеделието от държавите членки на ЕС пристигат в София между 3 и 5 юни 2018 г. за участие в неформална среща на министрите. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС и ще се проведе в НДК. Акцент в разговорите ще бъде Общата селскостопанска политика в новия програмен период след 2020 г. и обновяването на поколенията в земеделския сектор. Пресконференцията ще бъде излъчвана на живо от 13:00 часа тук. Дневния ред на неформалния съвет можете да намерите тук. Снимки от събитието ще бъдат публикувани тук. Видео от срещата ще бъде публикувано тук.

04 Юни 2018

Министрите на правосъдието на ЕС изпращат сигнал за единство на Съвет Правосъдие и вътрешни работи в понеделник

"Снимка: Европейски съюз Под председателството на министъра на правосъдието на България г-жа Цецка Цачева министрите на правосъдието на ЕС постигнаха в понеделник споразумение за някои от правилата, които ще улеснят предприемачите да започнат отново работа, след като вече са изпаднали в несъстоятелност. Заедно с колегите си министри, отговарящи за вътрешните работи, те обсъдиха правилата на ЕС относно електронните доказателства и постигнаха съгласие относно подхода на ЕС към последните международни събития в областта, като по този начин изпратиха силен сигнал за единство на равнище ЕС. Българското председателство постигна частичен общ подход по Директивата относно неплатежоспособността, преструктурирането и втори шанс в съответствие с първоначалния си ангажимент да се придвижат напред преговорите по този правен акт. Днешното споразумение обхваща аспекти, свързани с освобождаването от отговорност, мерки за повишаване на ефективността на процедурите и събиране на данни за тези процедури. Българското председателство ще продължи да работи до края на юни по останалите открити въпроси и ще предаде досието на своя наследник, за да финализира позицията на Съвета и да проведе преговори с Европейския парламент. Коментирайки днешния успех, г-жа Цецка Цачева каза: "Няма да ви изненада, ако споделя, че добре функциониращите системи за несъстоятелност и преструктуриране са от ключово значение за подпомагане на икономическия растеж и създаването на работни места. Този правен акт, по който днес постигнахме частичен общ подход, като по този начин улесняваме встъпващото австрийско председателство да го завърши скоро, ще увеличи възможностите за предприятия, които са във финансово затруднение, да се преструктурират рано, за да се предотврати банкрут и да се избегне съкращаването на персонала. Това ще гарантира, че предприемачите ще получат втори шанс за бизнес след фалит. Същевременно това ще доведе и до по-ефективни производства по несъстоятелност в целия ЕС." Съветът проведе два политически дебата. По отношение на преработването на Регламента "Брюксел ІІа" министрите изразиха своята благодарност за огромната работа, извършена по време на българското председателство, при разработването на текста на всички глави от Регламента. „Решихме да поставим най-добрия интерес на децата при упражняване на родителски права в трансгранични случаи и в случаи на международно отвличане на деца начело на дневния ред на ЕС по време на нашето председателство. Работихме неуморно с държавите-членки и Комисията и успяхме да постигнем очевиден напредък в преговорите по Регламента Брюксел ІІа, като по този начин правим възможно приемането му до края на тази година, което би било огромен успех за нашето трио председателства в полза на всички наши граждани,“ подчерта министър Цачева. Напредъкът, постигнат по време на българското председателство, позволи на министрите да се ангажират да финализират този сложен инструмент до края на 2018 г. Министрите също дадоха насоки за бъдещата работа по три изключително важни теми – прилагането на временни, включително и защитни мерки; настаняването на дете в друга държава-членка и премахването на екзекватурата. Беше постигнато споразумение относно целта за предоставяне на повече правна сигурност и опростени правила за засегнатите страни и компетентните органи. Министрите постигнаха съгласие за по-нататъшното укрепване на правилата за: гарантиране на най-добрия интерес на детето чрез осигуряване на прилагането на защитни мерки не само от съда, постановил решение относно упражняването на родителските права, както и за вземането на координирани решения между държавите-членки в случаите на настаняване на детето в друга държава-членка, различно от обичайното местопребиваване. По отношение на премахване на  екзекватурата, имаше достатъчно подкрепа за продължаване на работата на техническо равнище, за да се постигне компромис, основаващ се на комбинацията от изпълняемост на основните и привилегированите решения. Вторият политически дебат се проведе по измененото предложение за Директива относно продажбата на стоки в рамките на стратегията за цифровия единен пазар. Бяха осигурени необходимите политически насоки, за да се проправи пътят за по-нататъшен напредък в преговорите. Министрите се съгласиха, че трябва да се търси съгласуваност на правилата, регулиращи правата на потребителите по отношение на вграденото съдържание в случаите на онлайн и офлайн продажби на стоки. На съвместната сесия министрите на правосъдието и на вътрешните работи на ЕС обсъдиха предложението за Регламент относно електронните доказателства и потвърдиха важността да се осигурят ефективни и бързи механизми за събиране и използване на електронни доказателства. Те постигнаха съгласие относно необходимостта от по-нататъшно проучване на възможностите за разширяване на обхвата на инструмента с пряк достъп до съхранявания в електронната система доказателствен материал и за прихващане на електронни съобщения в реално време. По отношение на неотдавнашните международни събития, и по-специално приемането на американския закон CLOUD, Съветът продължи подкрепата си за общ подход на равнище ЕС по отношение сключването на споразумения с американската страна. Това беше силно послание за единство. Сега се очаква Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки за защита на интереса на ЕС в тази област по най-добрия възможен начин. Г-жа Цачева каза: „Много е важно да имаме единна европейска позиция и днес отново потвърдихме становището, че Европейският съюз се нуждае от общо споразумение със САЩ за прилагането на американския Закон CLOUD. Възложихме на Комисията да подготви възможно най-скоро проекта на мандат за преговори. Събитията се развиват бързо и трябва да сме готови да реагираме бързо и адекватно, като защитаваме нашето единство.“ Министрите бяха информирани за напредъка по новата Стратегия и план за действие за електронното правосъдие от 2019-2023 г. „Основните елементи на проекта на стратегия вече са оформени, което ще допринесе за развитието на модернизацията на правосъдието на национално и европейско ниво", каза министър Цачева. "Тази тема е приоритет за триото председателства - Естония, България и Австрия. Българското председателство работи интензивно и разшири рамката и принципите на проекта на стратегия и план за действие, които ще включват: осигуряване на устойчивост на проектите в областта на електронното правосъдие, разработване на принципа на оперативна съвместимост между националните електронни системи на държавите-членки и запазване на принципа на доброволно участие в проекти.“ Отчетен бе и напредъкът по създаването на Европейската прокуратура (ЕРРО) и присъединяването на две нови държави-членки към EPPO благодарение на активната политика на българското председателство и на Европейската комисия за привличане на нови държави-членки към засиленото сътрудничество при подготовката на EPPO да започне да функционира до 2020 г. Повече информация за днешната среща можете да намерите тук. Тук са снимки и видеоклипове.

04 Юни 2018

„Иновациите принадлежат на младите“ – това доказаха участниците в 10-то юбилейно издание на Младежкия стартъп форум „Изгряващи звезди“ на JA България

"Снимки: Джуниър Ачийвмънт България VICEM от ПМГ „Баба Тонка“, Русе, с ръководител Нели Тихомирова стана „Най-добра учебна компания на България 2018“ със своята разработка-иновация в сферата на агроинженерството и органичната растителна защита. VICEM са Елена Михайлова, Виктория Пенчева, Михаела Дакова, Виктор Дяков, Константин Динков – ученици от паралелките с интензивно изучаване на биология и на математика в ПМГ. Продуктът им спомага за намаляване на употребата на вредни пестициди и запазване на почвеното здраве – малки капсули, състоящи се от желатин, вода и етерични масла, които се поставят около корените на растенията и ги предпазват от различни вредители. За по-големи земеделски площи поставянето на капсулите става автоматизирано чрез дрон, който облита насаждението и отпуска нужното количество капсули на всяко растение. Учебната компания е разработила и уебсайт със съвети към земеделците, който дава информация кои разновидности "биопестицида" са най-подходящи за отблъскването на различните видове вредители. Продуктът адресира и проблема с изчезването на пчелите, за който основна причина е прекомерната употреба на химически пестициди в земеделието днес. Учениците получиха приза на официалната церемония по награждаване на участниците в 10-ия Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, който нестопанската образователна организация Джуниър Ачийвмънт организира на 1 и 2 юни в София под патронажа на Министерството за Председателството на България на Съвета на ЕС. VICEM ще представят България на международното състезание на учебните компании на Джуниър Ачийвмънт Европа, което ще се проведе в средата на юли в Белград, Сърбия. VICEM заслужено получиха и плакета „Предприемачи на бъдещето“, връчен им от основния партньор на форума тази година - евродепутата от ЕНП и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП Владимир Уручев. Той покани екипа да посети Европейския парламент и да вземе участие в Европейския конгрес на младите фермери през есента на 2018 г. в Брюксел. Учител на годината на JA България стана Лилия Чаушева от СУ “Г. Бенковски“  в Пазарджик, за изключителни заслуги, като активен преподавател и обучител по програми на JA и неизменен посланик на мисията и предприемаческия дух на Джуниър Ачийвмънт. Заместник-кметът на София Дончо Барбалов връчи нагрдадата за най-добре работещо по предприемачески програми столично училище за 2018 г. на 119. СУ „М. Арнаудов“. Приза получи лично директорът на училището и бивш заместник-министър на образованието и науката Диян Стаматов. Първо място в категорията „Най-добър стартъп“ и чек за $5000 си поделиха 17-годишният  Георги Мутафчиев от KNNECT.ME, който взе участие в отворената програма JA StartUp за студенти и Next Level от УНСС – Лазар Джамбазов, Слави Спасов, Цветелин Николов, Йонко Минев и Валентин Недев. Георги Мутафчев (KNNECT.ME) получи и наградата на евродепутата Андрей Новаков, „Най-перспективен стартъп“ за своята концепция за дигитализиране на бизнес картички в система от QR код и приложение, която актуализира информацията за притежателя й и спестява вече остарялата практика да се разменят хартиени визитки. Next Level предлагат решение за работодателите – при наемане на нови хора да използват все по-широко навлизащата геймификация за избор на правилния кандидат, чрез тестване на качествата му в игра и влизане в роля. Ситибанк България и фондация Сити, водещ партньор на JA в осъществяването на програмите „Учебна компания“ и JA StartUp, осигуряват финансиране за двете идеи – по 2500 щ.д. JA България ще осигури на стартъпите консултации, менторство и коучинг, чрез своята дъщерна компания The Edge и възможност да работят в споделеното работно пространство на JA в София тех парк, JA Startup Hambar през следващите 6 до 12 месеца. Второ място при учениците зае Future Inovations от СУ „П. Яворов“, Плевен (Александър Александров, Димитър Александров, Ангел Блажев, Любослав Кирилов, Ивелин Павлов Граматиков), с ръководител Иван Бенков. Учебната компания получи сребърните медали от заместник-министъра за Председателството на България на Съвета на ЕС Олег Петков за разработката на здравословен хранителен продукт Healthy Yogurt – произведен от натурално краве мляко, с активни добавки пектин, канела и пчелен мед. На трето място се класираха Scratch Bag от 1. АЕГ, София (Теодор Даскалов, Кристиана Михайлова, Константин Николов, Джулиана Василева, Рая Недялкова), с ръководител Пенка Прокопиева.  Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи бронзовите медали на екипа за техния продукт – единствените на пазара подаръчни торбички с поздравителна картичка в едно, която се разкрива чрез изтъркване. Кой избра победителите? Журито, което определи „Най-добра учебна компания на България 2018“: Александър Миланов, Национална пациентска организация Ангелина Пенкова, Chaos Group и алумни на JA Bulgaria Борис Колев, предприемач, създател на DigiMark Ventures и алумни на JA Bulgaria Борислав Тодоров, ОББ Интерлийз Боряна Бошнакова, коуч по лидерство Илона Кръстева, коуч Таня Христова, кмет на Община Габрово Цветелина Петрова, Столична община Елица Моллов, JA България Журито, което определи „Най-добър студентски стартъп на България 2018“: Георги Къдрев, предприемач, създател на Imagga и алумни на JA Bulgaria Надя Василева, Председател на BG Staffing асоциацията и член на УС на JA Bulgaria Станислава Танева, управляващ директор на Ситибанк за България и член на УС на JA Bulgaria Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA Bulgaria По време на официалната церемония Министерството на икономиката, с което JA популяризира предприемачеството в училищата по изкуствата и спорта, връчи наградите в ежегодния конкурс за лого на търговска марка БРАНДИКО. Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов награди с първо място в конкурса учебната компания Cushiez (Галин Генов, Кристиян Николов, Петър Зяпков, Рикардо Валенте, Ивайла Текелиева) от ЦЛПР ОДК – Пловдив с ръководител инж. Огнян Димитров. Екипът произвежда и продава мултифункционални конвертируеми възглавници за пътуване. JA покани водещи журналисти да изберат младежки стартъп, който да получи наградата на медиите за млади предприемачи „Малки стъпки към успеха“. В медийното жури участваха Филипа Иванова (БНТ), Димитър Вучев (ТВ Европа), Велислава Попова (Дневник), Евелина Павлова (ФМ+ и мрежата училищно радио Teen Station), Таня Кръстева (Bloomberg), Катина Костова (Economy.bg), Даниел Василев (Forbes), Дарина Черкезова (Кариери), блогъра Василена Вълчанова (Valchanova.me) и Татяна Митова-Пройчева, съветник по медийната политика на министър Лиляна Павлова. Наградата отиде при най-младия екип, който се представи на форума, Master Minds от ПМГ “Баба Тонка“, Русе (Божидар Абаджиев, Лилия Енчева, Дарина Добрикова, Илина Маринова, Кристиан Коларски) и учителя им, Нели Тихомирова. Деветокласниците разработват услуга, кол център, чрез който с превод в реално време да се осъществява вербалната комуникация между нечуващите хора и служителите в различните институции – към бизнес начинанието на учениците вече са проявили интерес една банка и една държавна институция.  Фондация Метлайф и Метлайф България наградиха една учебна компания с плакет „LifeChanger“ и чек за 2500 лева. Венцислав Арнаудов, генерален мениджър на Метлайф Сървисис България, поздрави екипа-победител в категорията – Green Energy Saving, ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, Враца (Пламен Начев, Борис Новоселски, Николай Ефтимов, Тодор Тодоров, Мирослав Петков), с ръководител инж. Християна Ценовска. Учебната компания е разработила устройство, което работи на принципа на вентилацията с вграден филтър и пречиства въздуха в работните помещения. Сосиете Женерал Експресбанк избра Техно Джуниър от ПГВМ „Проф. Д-р Г. Павлов“, Добрич (Джемил Юсуф, Марин Тодоров, Михаил Недялков, Осман Исмаил) за своята награда „Предприемачески дух“. Михаил Комитски, управител на Сожелийз България и Сосиете Женерал Факторинг, обяви и допълнително поощрение за ученическия екип – производител на течна биотор – и добави към плакета парична награда от 1000 лева, осигурена от компанията. Д-р Росен Димитров от Novartis връчи наградата „Вдъхновение за здраве“ на Xagon, възпитаници на инж. Огнян Димитров от ЦЛПР ОДК – Пловдив (Евелина Стайкова, Натали Димова, Габриела Костадинова, Ралица Тачева, Магдалена Гунчева). Дамският екип адресира проблема с качеството на въздуха със създадения от тях „Прахосмук“, въздухопречиствател, пригоден за работа в затворени помещения. Традиционната награда на Nestle за „Най-добра маркетингова стратегия“ отиде при студентски екип – Veloxoft от СУ „Климент Охридски“ (Станислав Димитров, Петър Благов, Александър Пенев). Изпълнителният директор на Nestle за България Емануел Артур награди екипа за тяхната платформа Food Chain, която позволява на магазини и ресторанти да предлагат на крайни потребители храни със скоро изтичащ срок на годност на по-ниски цени.  Coca-Cola HBC България, партньор на JA в реализацията на програмата „Дай старт на успеха“, връчи едноименната награда на ВОСХОД от 19. СУ „Елин Пелин“, София (Мартин Даскалов, Александър Стойнев, Велин Никифоров, Мартин Иванов,) с ръководител Калин Радулов. Учебната компания получи наградата от Ангелина Григорова от Кока Кола ХБК, за разработката на онлайн платформа за фрилансъри, свързваща млади хора с умения в различни области и малкия и среден бизнес, който се нуждае от професионално свършена работа на ниска цена. A1 България даде награда в категория “Go Digital” на NOETIC от ЕГ „Иван Вазов“, Смолян (Румислав Гаджев, Иван Иванов, Иван Бончев, Koстадин Кицовски), с ръководител Калинка Атанасова. Екипът получи признание за разработката на приложение, което сканира големи по обем текстове и извлича съществената информация от текста в няколко реда. Директорът ЧР Миглена Узунова и Петър Иванов от А1 България връчиха и поощрителна награда на Next Level от УНСС и поканиха и двата екипа на специално организирана за тях лятна менторска програма за развиване на идеите и тестването им на пазара. Иво Русев връчи наградата на Telelink „Най-висок технологичен потенциал“ на Retyres от ПМГ „Баба Тонка“, Русе (Ивелин Ченков, Георги Саджеклиев, Елиязар Ганчев, Максим Къснеделчев), с ръководител Нели Тихомирова. Екипът рециклира автомобилни гуми, от които добива пиролизно масло и газ за промишлени нужди и технически въглерод с разнообразно приложение. SAP връчиха наградата за иновация на INVICTA от ПАГ „Гео Милев”, Русе (Бетина Минкова, Даниела Карагьозова, Цвета Йорданова, Луиза Бодикян) и техния учител Ралица Чакърова. Дамският екип е разработил „саксия“, която работи по метода „аквапоника“ – аквариум с декоративни рибки, върху който е поставен специален съд с филтър, пълен с глинени топчета – керамзит и зеолит, в които се засажда растение. Този състав замества почвената смес за цветя, а водата циркулира, като чрез помпа мръсната вода се засмуква от аквариума и се извежда в съда, където са засяти цветята. Керамзитът и зеолитът пречистват водата, корените на растенията усвояват минералните вещества, а вече пречистената вода се връща обратно в аквариума. Младежкият бизнес форум „Изгряващи звезди“ е финал за учебната година на програмите “JA StartUP” и „Учебна компания” на JA, призната от Европейската комисия още през 2006 г. за най-добрата практика в обучението на млади хора по предприемачество. В инициативата се включиха най-добрите 11 студентски стартъпа и 32 учебни компании от общо 115, които бяха създадени през учебната година в училища в цялата страна. „Образованието по предприемачество е необходимо на всеки млад човек, защото възпитава и развива новите умения, тези, които ще помогнат на младите хора да се реализират на пазара на труда, но също и да намерят своето лично удовлетворение от това да развиват потенциала си. България има нужда да развива предприемаческата нагласа и иновациите“ – каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България. По време на церемонията на 2 юни в НДК JA България връчи специални награди, признание за няколко от водещите бизнес партньори на организацията – специален благодарствен плакет за Citi България за 15 години изключително партньорство в образованието по предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. Другите отличия бяха за бизнес доброволците на Citi, MetLife и NN. Всеки от корпоративните екипи е участвал през 2017/2018 учебна година с над 20 бизнес доброволци в две или повече програми на JA България и е инвестирал между 50 и 100 часа труд в преподаване и работа с ученици в клас по теми, свързани с предприемачество и финансова грамотност. Партньори на форума през 2018 г. бяха Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС, Владимир Уручев от ЕП, Citi и Фондация Citi, MetLife България и Фондация MetLife, Министерство на икономиката, Столична община, Coca-Cola HBC, Societe Generale Expressbank, Oracle Academy, Nestle, SAP, Novartis, Telelink, A1 България, Андрей Новаков от ЕП, Coca-Cola и Банкя, Aladin Foods, Roobar, HP, Career rEvolution.   За повече информация: Светослава Стоянова, JA България            t: +359 2 989 43 61; m: +359 879 63 56 90 e: svetoslava@jabulgaria.org              

03 Юни 2018

Тази седмица, 4 - 10 юни

"Снимка: Велислав Николов (EU2018BG) Това са събитията от седмицата, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС. Понеделник, 4 юни Съвет по правосъдие и вътрешни работи Комитет по политика и сигурност Конференция на Глобалния форум на жените-лидери 2018 Годишна среща на Групата на европейските архиви към ЕК и на Европейския борд на националните архивисти към Съвета на Европа Неформално заседание на Комитета по търговска политика (Титуляри) Вторник, 5 юни Неформална среща на министрите на земеделието Съвет по правосъдие и вътрешни работи (втори ден) Комитет по политика и сигурност Среща на генералните директори по природата и биологичното разнообразие на държавите членки на ЕС Сряда, 6 юни Среща на неформалната група на директорите на дирекции "Човешки ресурси" на министерствата на външните работи и на квалификационните институции от четвърти модул на европейската дипломатическа програма Изнесено заседание на Комитета по политика и сигурност (КОПС) Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER) Международна конференция „Работни места за бъдещето: интелигентно образование и обучение за интелигентно развитие“ Корепер I Корепер II Комитет по политика и сигурност   Четвъртък, 7 юни Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт) Корепер II Заседание на Бюрото на Комитета на регионите Семинар на високо ниво Програма "Митници 2020" 9th PES Board meeting Изнесено заседание на Комитета по образование Неформално заседание на работна група „Конкурентоспособност и растеж“ Мрежа на обществените служби по заетостта (ОСЗ)     Петък, 8 юни Конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви региони след 2020 г. Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (Телекомуникации)

01 Юни 2018

Съвместните действия са ключови за превенция и намаляване на риска от бедствия

"Снимка: Министерство на вътрешните работи На 31 май и 1 юни в София се проведе 40-ата среща на главните директори по гражданска защита на държавите членки на ЕС, държавите от Европейското икономическо пространство и държавите кандидатки. Участие взеха и представители на Европейската комисия и Генералния секретариат на Съвета на ЕС. „Границите между вътрешните и външните бедствия непрекъснато се размиват, което налага комплексен подход както на национално, така и на общоевропейско ниво. Необходими са съгласуваност на мерките за превенция, готовност и намаляване на риска от бедствия и обединяване на различните политики и инструменти на Европейския съюз в тези области“, заяви при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Стефан Балабанов. В този смисъл той изтъкна, че балансирането между националната отговорност и европейската солидарност е от особено значение. Генералният директор на ГД „Европейска гражданска защита и операции за хуманитарна помощ“ Моник Париа информира за хода на дискусиите по внесеното от Комисията предложение, което допълва системите на държавите членки за реагиране при бедствия посредством създаването на специален резерв от оперативен капацитет на равнището на Съюза - rescEU. Тя оцени високо активната работа по досието на Българското председателство за търсене на решение, приемливо за всички държави членки, и изрази увереност за постигане на общ подход в рамките на мандата на страната ни. Държавите членки също дадоха висока оценка за работата на Председателството за постигане на компромис, като отчетоха, че е постигнат значителен напредък. Същевременно, отбелязаха, че определени елементи следва да бъдат обсъдени внимателно и призоваха времевият аспект да не е за сметка на качеството на законодателството. Фокус в дискусиите бяха стратегията за сътрудничество със съседните на ЕС държави и държавите кандидатки, усъвършенстването на националните политики за защита при бедствия и повишаването на капацитета за реакция при извънредни ситуации. С оглед на предстоящия пожароопасен сезон бяха представени координираните мерки и планираните действия на местно ниво за предотвратяване на горски пожари, както и за планиране и управление на рисковете.

01 Юни 2018

Развитието на ефективна миграционна политика на ЕС бе обсъдено в София

"Снимка: Министерство на вътрешните работи В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе Годишната председателска конференция под егидата на Европейската миграционна мрежа „Пътища на миграцията: Предизвикателства и фактори за успех в управлението на миграционните потоци“. Събитието, състояло се на 31 май и 1 юни в София, събра представители на държавите членки на ЕС, Европейската комисия, международни организации, академичните среди, както и национални експерти, за да обсъдят общите предизвикателства и да идентифицират факторите за успех в управлението на миграционните потоци, включително незаконните, както и по отношение на търсещите международна закрила. Делегатите фокусираха дискусиите си върху бъдещото развитие в областта на ефективното управление на незаконната миграция и сигурността на външните граници, а също и върху възможностите за усъвършенстване на процедурите за предоставяне на убежище. В този контекст акцент бе поставен върху съвместните усилия и координирания подход като съществени за постигането на устойчиви решения. "Ефективното управление на миграцията е едно от най-големите предизвикателства, пред които ЕС е изправен през последните години. Зад всяко успешно решение и действие на европейско и на национално ниво стои цялостен анализ на информация - обективна, актуална, надеждна и съпоставима. Затова и ролята на Мрежата е толкова важна - осигуряването на такава информация е едновременно предизвикателство, но и ключ за успех при формулирането и изпълнението на ефикасна миграционна политика на ЕС“, каза при откриването на конференцията заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Допринасяйки за общите усилия, конференцията предостави възможност за задълбочени обсъждания на някои от най-важните аспекти на миграционната политика, които са приоритет и на Българското председателство. Експертите направиха преглед на придобития опит от неотдавнашната миграционна криза и на добрите практики за управление на миграционните потоци на външната граница на ЕС, включително идентифициране на мигрантите на границата и решения за интелигентно управление на границите. Във фокуса на дискусиите бяха и новите тенденции в политиките и практиките за управление на миграцията, включително въпроси, свързани с комуникацията и обмена на информация, инструменти за справяне с вторичното придвижване и междуведомственото сътрудничество. Контекст Европейската мрежа за миграция (ЕММ) е създадена с решение на Съвета  от 2008 г. Мрежата събира обективни, необходими за създаването на политики, информация и знания за възникващите въпроси, свързани с убежището и миграцията в Европа. ЕММ си сътрудничи с компетентните агенции, институции и мрежи на ЕС. Национални точки за контакт (НТК) има във всички държави членки (с изключение на Дания) и Норвегия. България участва активно в дейностите на ЕММ от самото начало, Дирекция „Миграция“ в МВР е определена за НТК.