Slider

Календар на събитията


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
15-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа София.
Енергоефективни и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия, община и дом.
Събитието ЕЕ и ВЕИ спомага за внедряване на технологи за производство на енергия от възобновяеми източници, за намаляване разходите за отопление и охлаждане на сградите.

вторник 16 април 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a