Slider

Календар на събитията


SAVE THE PLANET

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
10-та Специализирана изложба и конференция за Югоизточна Европа, София.
Save the Planet ще популяризира глобални решения на регионални проблеми в областта на различни аспекти от управлението на отпадъците: третиране, събиране,
транспорт, оползотворяване и рециклиране. Събитието се отличава със силно международно участие, насърчава създаването на бизнес контакти и обмяна на опит.

вторник 16 април 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a